Regulamin sklepu internetowego

Karol Sp. z o. o.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Karol Sp. z o. o. dostępny pod adresem internetowym www.zpm-karol.pl, prowadzony jest przez Karol sp. z o.o. z siedzibą w Strzakłach, Strzakły 55, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357779, NIP: 1132802926, REGON: 142434435, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.050.000 PLN.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków Regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest zamieszczony w Sklepie w formie umożliwiającej wydruk.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  2. Sprzedawca – Karol Sp. z o.o. z siedzibą w Strzakłach, Strzakły 55, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357779, NIP: 1132802926, REGON: 142434435, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.050.000 PLN.
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zpm-karol.pl.
  4. Produkt – dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów na własny użytek w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów w ramach Sklepu.
  8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Konto – konto Klienta założone w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz historyczne informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.
  13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i metody płatności.
  14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz ich cena, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju produktów.
  15. Cena – cena Produktu brutto, umieszczona obok informacji o Produkcie, nieuwzględniająca Kosztów dostawy. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).
  16. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Produktów na adres dostawy podany przez Klienta. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Cennik Kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”.
  17. Łączna cena Zamówienia – suma Ceny oraz Kosztów dostawy wskazana w podsumowaniu transakcji.

III. Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. dostęp do Internetu,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows), lub urządzenie końcowe np. smartfon, tablet.
d. obsługa przez przeglądarkę internetową (np.Edge, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera i inne) obsługujące CSS i JavaScript,
e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
f. włączona obsługa plików cookies

IV. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@zpm-karol.pl.
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 dzwoniąc pod następujący numer telefonu Sprzedawcy: 83 373 10 17 wew. 34

V. Warunki ogólne

 1. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na Stronie Sklepu Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składając Zamówienie w Sklepie potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań.
 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do Formularza Zamówień oraz Formularza Rejestracji zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

VI. Produkty

 • Sklep w swoim asortymencie oferuje 2 kategorie Produktów:
  1. Mięso surowe
  2. Mięso przetworzone – wędliny
  3. Informacje o Produktach, takie jak zdjęcie, szczegółowy opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronach internetowych Sklepu, w opisach dotyczących poszczególnych Produktów.
  4. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
VII. Konto w Sklepie
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji danymi Klienta. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, opcjonalnie również adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, Sprzedawca prześle potwierdzenie założenia Konta. Z tą chwilą proces zakładania Konta zostanie zakończony.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. VIII. Proces składania Zamówienia
  1. Zamawiający składa Zamówienie, korzystając z Formularza zamówienia oraz Koszyka.
  2. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
   2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
   3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać formę dostawy (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” – kliknięcie tego przycisku pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Klient akceptuje wybrane Produkty zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z Regulaminem,
   5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie 3 dni. W przypadku braku wpływu Łącznej Ceny Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy do końca tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
   IX. Zasady dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  2. Przesyłka Inpost (paczkomat),
  3. Przesyłka kurierska DPD
  4. Przesyłka kurierska Inpost,
  5. Klient dokonuje zapłaty Łącznej Ceny Zamówienia płatnością online za pośrednictwem systemu płatniczego Imoje.pl,
  6. Szczegółowe informacje na temat kosztów i metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
   X. Realizacja Zamówienia

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z rozdziału VIII. Regulaminu a następnie opłaceniu go.
  2. Po zaksięgowaniu Łącznej Ceny Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawca nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przygotowuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Towar jest  szczelnie zapakowany przez Sprzedawcę i dostarczany do Klienta w opakowaniu termicznym chroniącym go przed zepsuciem i wpływem czynników zewnętrznych.
  4. Sprzedawca nie wysyła zamówień w piątki i w dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia takie zostają wysłane w kolejny dzień roboczy.
  5. Jeżeli Klient – bez względu na przyczynę – nie dokona odbioru przesyłki – Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesyłki.
  6. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
  7. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  8. W przypadku wysyłki po za granicę Polski koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.
  9. Klient dokonując odbioru towaru, zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zgodności z zamówieniem oraz kontroli opakowania termicznego towaru pod kątem posiadania uszkodzeń mechanicznych lub rozszczelnienia. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.
   XI. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do następujących Produktów:
   1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
  4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy jednostronne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępny jest na stronach Sklepu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
  6. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w rozdziale IV. Regulaminu.
  8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowy Sprzedaży uważa się za niezawartą.
  10. Konsument powinien odesłać zwrotnie Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu 14 –dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  11. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu (np. koszty: opakowania, zabezpieczenia, czy nadania), także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  12. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
  13. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
  14. Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni dokonane przez niego płatności, w tym Koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem, o którym do czasu otrzymania zwrotu Produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  15. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  16. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  17. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
   XII. Proces reklamacyjny
  1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  2. Klient musi zgłosić Sprzedawcy swoje roszczenie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Jednak nie później niż w ciągu 2 lat od doręczenia Produktu. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w rozdziale IV. Regulaminu.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, opcjonalnie zdjęcie uszkodzeń produktu), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Produktów lub dostawy powinny zawierać również numeru transakcji (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
  4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta o inny sposób zaspokojenia.
  6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku roszczeń Konsumenta nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do reklamacji w podanym terminie spowoduje uznanie roszczenia.
  9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy.
  11. Koszty wysyłki Produktów w ramach złożonej reklamacji ponosi Sprzedawca.
  12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
  13. Zwrot płatności w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Konsumenta informacji o sposobie załatwienia reklamacji. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
   XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

  1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   XIV. Ochrona danych osobowych

  Wszelkie kwestie w zakresie ochrony danych osobowych Klientów oraz wszystkich innych osób korzystających ze Sklepu uregulowane są w polityce prywatności udostępnionej na stornie internetowej Sklepu pod adresem: www.zpm-karol.pl

   

   XV. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
  4. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep internetowy są używane w celach identyfikacji Produktów mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i Sprzedawca umożliwia Klientom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów.
  6. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Sprzedawcy.
  7. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  8. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy Sprzedaży, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).