1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem „BACK TO SCHOOL” na Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Karol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzakłach 55, adres: Strzakły 55, Międzyrzec Podlaski 21-560, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód W Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:1132802926, numer REGON:142434435 (zwana dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/miesoodmistrza/ (zwanej dalej “Fanpage”).

Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

Uczestnik oświadcza, że:

 1. a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 5. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 7. g) w konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 8. NAGRODA

W Konkursie przewidziano trzy nagrody główne oraz pięć nagród dodatkowych – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest:

Nagrodą główną w konkursie jest zestaw noży Geralach o wartości 319 zł, zestaw gadżetów sygnowanych logo Zpm Karol, zestaw kabanosów od producenta Zpm Karol, który zostanie wysłany nie później niż 14 dni roboczych po otrzymaniu informacji zawartych w kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w § 6 ust. 6.

 

Oprócz nagrody głównej Organizator przewidział pięć nagród dodatkowych w postaci  lunchboxów o wartości 68 zł (podana kwota zawiera podatek VAT oraz wykonanie nadruku metodą tampondruk), zestaw gadżetów sygnowanych logo Zpm Karol oraz zestaw kabanosów od producenta Zpm Karol.

 

Wartość nagród w kwocie brutto wynosi odpowiednio:

–  Zestaw noży Geralach: 319 zł brutto

– Zestaw gadżetów sygnowanych logo Zpm Karol: 30 zł brutto

– Zestaw kabanosów od producenta Zpm Karol:  15 zł brutto

– Lunchbox o wartości 68 zł brutto

 

Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na profilu – www.facebook.com/miesoodmistrza/

Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 1. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy “) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem

www.facebook.com/miesoodmistrza/ . Konkurs trwa od dnia 28.08.2021 r godz. 10:00 do 31.08.2021 r godz. 23:59

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki w czasie trwania Konkursu ( tj 28-31.08.2021 r.):

 1. a) Opublikować zdjęcie z przygotowanym przez siebie lunchboxem pod postem konkursowym
 2. b) Data i godzina dodania zadania konkursowego nie może być wcześniejsza, niż data i godzina rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/miesiodmistrza/

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora w drodze analizy atrakcyjności przedstawionych zdjęć.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Organizator wyłoni 8 zwycięzców.

Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w osobnym poście na stronie https://www.facebook.com/miesoodmistrza/ w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/miesoodmistrza/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

 1. a) imię i nazwisko
 2. b) adres korespondencyjny
 3. c) numer telefonu
 4. d) adres mailowy

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 1. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 2. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęć i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.

 1. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2021 r.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.