„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 9 marca 2022 r. dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu mięsnego w Strzakłach – instalacje elektryczne” zostało zakończone i 31 marca 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez Wolteko sp. z o.o. sp.k., (z siedzibą: ul. Klemensa Junoszy 14/33, 20-058 Lublin), z ceną 697 000,00 PLN netto. Oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 02/09/03/2022):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html