„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 17 grudnia 2021 r. dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu mięsnego w Strzakłach – instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja chłodnicza” zostało zakończone i 17 stycznia 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez MAGIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (z siedzibą: ul. Kwiatowa 5, Pianowo, 64-000 Kościan), z ceną 3 900 000,00 PLN netto. Oferta uzyskała 100,00 pkt.
Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 02/17/12/2021):