„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadamia, że postępowanie ofertowe ogłoszone 18 listopada 2021 r. dla zadania pn. „Dostawa i montaż kartoniarki” zostało zakończone i 27 grudnia 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została i wybrana została oferta złożona przez OPTI PACK Sebastian Wojtasiewicz, (z siedzibą: ul. Staniewiecka 1, 03-310 Warszawa), z ceną 189 495,00 PLN netto. Oferta uzyskała 96,67 pkt.
Informacja o złożonych ofertach i wybranym wykonawcy umieszczona została w ogłoszeniu ofertowym dostępnym na Portalu Ogłoszeń ARiMR pod poniższym adresem (ogłoszenie nr 08/18/11/2021):

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html